A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Копичинецька громада
Тернопільська область, Чортківський район

Громадська рада

Громадська рада.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ГРОМАДСЬКУ РАДУ

ПРИ КОПИЧИНЕЦЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

 

1. Загальні положення

 

1.1. Громадська рада при Копичинецькій міській раді (надалі – Громадська рада) є постійно діючим, галузевим, консультативно-дорадчим органом з метою забезпечення прав членів Копичинецької міської ОТГ  на участь у самоврядуванні, надання консультативної допомоги міській раді, при якій її утворено, участі у розробці проектів нормативних документів, підготовка або затвердження яких належить до компетенції ради, забезпечення прозорості у діяльності ради, проведення консультацій з громадськістю, вільного громадського обговорення найважливіших напрямів діяльності ради.

1.2. Громадська рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

1.3. Громадська рада може бути утворена за ініціативою міського голови.

1.4. Громадська рада здійснює свою діяльність, дотримуючись принципів компетентності, добровільності, законності, об’єктивності, неупередженості, відкритості та гласності.

 

2. Основні завдання Громадської ради

 

2.1. Основними завданнями Громадської ради є:

2.1.1. Надання пропозицій, рекомендацій щодо покращення якості та ефективності діяльності міської ради.

2.1.2. Подання пропозицій щодо стратегії розвитку.

2.1.3. Подання обов’язкових до розгляду пропозицій щодо підготовки проектів нормативних документів, підготовка або затвердження яких належить до компетенції міської ради.

2.1.4. Надання рекомендацій щодо форм ширшого громадського обговорення з питань, що стосуються діяльності ради.

2.1.5. Забезпечення оперативного та ефективного зворотного зв'язку мiж громадськими об'єднаннями, науковцями, представниками засобiв масової інформації та міською радою.

2.1.6. Розвиток та поглиблення партнерських відносин і співпраці між громадськими обєднаннями та органами місцевого самоврядування.

2.1.7. Участь у розробці програм та пріоритетів співпраці ОТГ з громадськими організаціями.

2.1.8. Акумуляція, систематизація, узагальнення та впровадження громадських ініціатив у сфері діяльності відповідної Громадської ради.

2.1.9.  Участь в організації та проведенні громадських обговорень та слухань.

2.1.10. Сприяння громадянам у реалізації права на участь в управлінні місцевими справами.

2.1.11. Участь у розробці концепцій та програм у сфері діяльності відповідної Громадської ради.

2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1. Збирає, узагальнює та подає управлінню інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.

2.2.2. На запрошення делегує своїх представників для участі в робочих комісіях та групах утворених Копичинецькою міською радою та її виконавчими органами.

2.2.3. Ініціює та організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку сфери, віднесеної до компетенції міської ради.

2.2.4. Готує та оприлюднює на офіційному порталі Копичинецької міської ради у мережі інтернет щорічні звіти про свою діяльність.

2.2.5. Ініціює власні програми та проекти рішень у межах галузевої сфери діяльності.

2.2.6. За відповідними зверненнями розглядає пропозиції та ініціативи членів територіальної громади в межах сфери діяльності.

 

3. Структура та організація роботи Громадської ради

 

3.1. Положення про Громадську раду та її персональний склад затверджує міський голова у порядку, передбаченому цим Положенням.

Громадська рада складається з 25 чоловік, з них 12 – представники з сіл ОТГ по 2 з кожного села та 13 – представники міста Копичинці.

3.2. Громадську раду очолює голова, який організовує роботу ради та несе персональну відповідальність за виконання покладених на раду завдань.

3.3. Одна і та сама особа не може входити одночасно більш як в одну Громадську раду, утворену при Копичинецькій міській раді відповідно до вимог цього Положення.

3.4. Голова Громадської ради, його заступник обираються способом відкритого голосування на засіданні Громадської ради простою більшістю голосів від її складу.

3.5. Доручення голови Громадської ради з питань, віднесених до компетенції Громадської ради, є обов’язковими для виконання членами Громадської ради, його заступником.

3.6. Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою способом відкритого голосування на її засіданні простою більшістю голосів від складу Громадської ради, а також у інших випадках, передбачених цим Положенням.

3.7. У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови Громадської ради, або інший член Громадської ради, визначений рішенням Громадської ради.

3.8. Голова Громадської ради:

3.8.1. Організовує діяльність Громадської ради.

3.8.2. Організовує підготовку і проведення її засідань, порядків денних засідань Громадської ради, головує під час їх проведення.

3.8.3. Представляє Громадську раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами.

3.9. Члени Громадської ради в рамках участі у Громадській раді мають право:

3.9.1. Бути присутніми на засіданні Громадської ради та брати участь в обговорені питань, які розглядає Громадська рада.

3.9.2. Подавати свої пропозиції, голосувати з питань, які розглядає Громадська рада.

3.9.3. Ознайомлюватись з документами, які розглядає Громадська рада.

3.9.4. Висловлювати свою окрему думку з приводу рішення, прийнятого Громадською радою з обов’язковим включенням її до протоколу засідання Громадської ради.

3.9.5. Бути обраними до керівних органів Громадської ради.

3.9.6. Реалізовувати інші права, передбачені законодавством

 

4. Формування персонального складу Громадської ради

 

4.1. Кількісний склад Громадської ради визначається на першому засіданні з числа претендентів, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради, у порядку, визначеному цим Положенням.

4.2. Членство у Громадській раді є індивідуальним.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих  спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань, недержавних засобів масової інформації, жителів Копичинецької міської ОТГ.

Членами Громадської ради не можуть бути посадові особи та депутати Копичинецької міської ради.

4.3. Формування складу Громадської ради розпочинається з публікації виконавчим органом оголошення про початок створення Громадської ради на офіційному веб-сайті Копичинецької міської ОТГ.

4.4. Протягом 20 календарних днів з моменту опублікування відповідного оголошення про початок створення Громадської ради претенденти подають заяву, а також наступний перелік документів:

4.4.1. Коротку біографічну довідку (до 1000 знаків), яка містить дані щодо: року народження, освіти, назви громадської або іншої організації (ініціативи) чи установи, яку представляє особа, фотографію претендента, відомості про особисті здобутки у відповідній галузі, контакти, відомості щодо судимості тощо.

4.5. Мотиваційний лист (до 1000 знаків). У мотиваційному листі кандидат вказує особистий досвід, знання та навички у відповідній сфері, а також плановану діяльність у рамках Громадської ради.

4.6. Одна організація може делегувати до складу однієї Громадської ради  не більше одного претендента.

4.7. Після розгляду та узагальнення заяв та документів міська рада забезпечує проведення першого засідання протягом 15 календарних днів з моменту закінчення терміну подачі заяв претендентами. Про дату першого засідання претендентів повідомляють не пізніше як за 5 днів.

4.8. Під час проведення першого засідання, до моменту обрання голови Громадської ради головує міський голова.

4.9. Результати голосування фіксуються у протоколі першого засідання, який підписується головою Громадської ради.

4.10. Персональний склад Громадської ради затверджується відповідно до розпорядження міського голови.

4.11. Відомості про склад Громадської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Копичинецької міської ОТГ.

4.12.  Членство у Громадській раді припиняється у разі:

4.12.1. Подання голові Громадської ради письмової заяви за власним бажанням.

4.12.2. Відкликання представника керівником організації, закладу чи установи, яку він представляє.

4.12.3. Відсутності члена Громадської ради на трьох поспіль чергових засіданнях Громадської ради.

4.12.4. Прийняття відповідного рішення двома третинами від складу Громадської ради.

4.12.5. Визнання члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним безвісно відсутнім, померлим у порядку, передбаченому законодавством України.

4.12.6. Неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я.

4.12.7. Смерті члена Громадської ради.

4.12.8. Набрання законної сили вироком суду, яким члена Громадської ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Громадської ради.

4.12.9. Невиконання членом Громадської ради взятих на себе доручень, порушень норм законодавства України та норм цього Положення. Громадська рада відповідно до свого рішення звертається до громадського об’єднання, яке делегувало свого члена з пропозицією замінити його.

 

5. Засідання та рішення Громадської ради

 

5.1. Формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці.

5.2. Повідомлення про скликання засідань та їх порядки денні доводяться до відома кожного її члена, як правило за 5 днів і не пізніше двох робочих днів до їх початку.

5.3. Ініціювати засідання Громадської ради можуть голова Громадської ради, міський голова та не менше 1/ 3 складу Громадської ради.

5.4. Члени Громадської ради можуть приймати участь в засіданнях Громадської ради дистанційно, в режимі відео конференції, але не більше однієї особи.

5.5. Виконавчий орган обов’язково делегує своїх представників для участі у засіданнях Громадської ради, який може брати участь з правом дорадчого голосу. 

5.6. Про засідання Громадської ради повідомляється профільна постійна комісія та запрошуються її представники.

5.7. У засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи без права голосу.

5.8. Висновок Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.9. Висновки та результати засідання Громадської ради оформляються протоколом засідання Громадської ради, який підписує голова Громадської ради.

5.10. Висновки Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду виконкомом чи сесією міської ради.

5.11. Міська рада протягом 30 днів зобов’язана розглянути висновки Громадської ради та інформувати Громадську раду про результати розгляду.

 

6. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Громадської ради

 

6.1. Громадська рада та її члени здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

6.2. Міська рада на час проведення засідань забезпечують Громадську раду приміщенням та необхідним технічним забезпеченням.

 

7. Прикінцеві положення

 

7.1. Положення та персональний склад Громадської ради оприлюднює міська рада на офіційному порталі Копичинецької міської ОТГ у мережі Інтернет.

7.2. Громадська рада припиняє свою діяльність у разі:

7.2.1. Припинення повноважень ради відповідного скликання при якому створена Громадська рада.

7.2.2. Прийняття рішення сесії міської ради про припинення діяльності Громадської ради.

7.2.3. Прийняття рішення Громадської ради про припинення діяльності. Таке рішення приймається  3/4 від складу Громадської ради

7.2.4. Коли кількість членів Громадської ради стає чотири і менше.

7.2.5. Неможливості провести засідання впродовж 6 місяців.

 

Секретар ради                                                              Я.О.Мацієвський

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь