A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Копичинецька громада
Тернопільська область, Чортківський район

ПОЛОЖЕННЯ про загальні збори громадян за місцем проживання на території Копичинецької міської об’єднаної територіальної громади

ПОЛОЖЕННЯ

про загальні збори громадян за місцем проживання на території Копичинецької міської об’єднаної територіальної громади

 

1.Загальні положення

 

1.1.Положення про загальні збори громадян за місцем проживання на території Копичинецької міської об’єднаної територіальної громади (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», з урахуванням практики територіальних громад  України.

1.2.Члени Територіальної громади для спільного публічного обговорення та безпосереднього вирішення питань місцевого значення, що стосуються загальних інтересів усієї Територіальної громади, або питань, що мають важливе значення для внутрішніх громад або жителів певної частини населеного пункту громади, проводять загальні збори членів Територіальної громади або конференції їхніх легітимних представників (далі:  збори), збори жителів населених пунктів громади, жителів мікрорайонів, вулиць  тощо.

   Збори скликаються за місцем проживання громадян (збори мешканців вулиці, мікрорайону, населених пунктів громади) для обговорення або вирішення питань місцевого значення.

1.3.Збори проводяться на засадах добровільності, гласності, вільного та неупередженого обговорення питань місцевого значення, гарантій прав місцевого самоврядування та законності.

1.4.У роботі Зборів можуть брати участь жителі територіальної громади, які досягли на час їх проведення 18 років і проживають на відповідній території. У роботі Зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, Міський голова, депутати міської ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів виконавчої влади, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій.

1.5.Порядок скликання, підготовки і проведення Зборів регулюється чинним законодавством України та цим Положенням.

1.6.Рішення Зборів підлягають розгляду для врахування у своїй діяльності міською радою, її виконавчим комітетом та органами самоорганізації населення за місцем проживання.

1.7.Обмеження права ініціювання та проведення Зборів може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою запобігання правопорушень чи злочинів, для охорони здоров’я населення, або захисту прав і свобод інших людей за поданням міської ради, або інших державних органів чи посадових осіб у межах і в порядку, визначеному законами України.

 

2.Основні терміни, що вживаються у цьому Положенні

 

2.1.Загальні збори громадян за місцем проживання – зібрання всіх чи частини жителів відповідної території громади для вирішення питань місцевого значення.

2.2.Представники громадян від відповідних територіальних утворень – члени  громади, які досягли 18 років та мають право представляти інтереси  вулиці, мікрорайону, населених пунктів громади.

2.3.Відповідні територіальні утворення – об’єкти, які визначені міською радою як  вулиці,  мікрорайони, населені пункти громади.

2.4.Міська громада (територіальна громада) складається із жителів, що постійно проживають у межах об’єднаної  територіальної громади.

2.5.Конференція – загальні збори представників громадян від відповідних територіальних утворень.

2.6.Ініціативна група – об’єднання дієздатних громадян, які постійно проживають на даній території, що утворюється для вирішення питань, що стосуються інтересів  мешканців  відповідної території.

 

3.Порядок скликання зборів

 

3.1.Збори можуть скликатися:

 3.1.1. Загальні збори Територіальної громади або жителів адміністративного центру громади скликаються міським головою за власною ініціативою, за ініціативою (пропозицією) органу самоорганізації населення, що діє на території  населених пунктів громади, мікрорайону, вулиці,  або за пропозицією ініціативної групи членів Територіальної громади за місцем проживання.

3.1.2. Збори членів територіальної громади – жителів населених пунктів Територіальної громади, що не є її адміністративним центром, скликаються міським головою або  старостою  за ініціативою  органу самоорганізації населення, або за пропозицією ініціативної групи членів Територіальної громади за місцем проживання.

3.1.3. Збори членів Територіальної громади – збори жителів населених пунктів, мікрорайону, вулиці скликаються відповідним органом самоорганізації населення (комітетом населених пунктів, мікрорайону, вуличним комітетом тощо) або ініціативною групою громадян, які мають виборчі права і проживають на відповідній території;

3.2.Ініціативна група по проведенню Зборів заявою сповіщає про намір провести збори міську раду не менше як за 15 робочих днів до пропонованої дати їх проведення.

 3.3.Заява подається на ім'я міського  голови і має бути підписана членами Ініціативної групи. У заяві зазначають вид зборів відповідно до п.1.2. цього Положення, дані про ініціаторів, час, дату, порядок денний і місце проведення Зборів. Неподання такої заяви у строки, визначені цим Положенням, є підставою для визнання їх нелігітимними, а рішення, ними ухвалені, такими, що не мають юридичних наслідків.

3.4.Міський голова протягом 5 днів з часу подання заяви забезпечує зустріч членів Ініціативної групи з посадовими особами місцевого самоврядування, органів виконавчої влади щодо розгляду питань, поставлених у заяві на проведення Зборів на предмет їхнього вирішення посадовими особами органів місцевого самоврядування відповідно до власної компетенції в узгоджені строки.

У разі, коли така зустріч не відбувається з причин, не залежних від Ініціативної групи, або, коли в результаті зустрічі не було досягнуто узгодженого рішення, Ініціативна група розпочинає збір підписів на підтримку ініціативи для проведення Зборів.

3.5. Для проведення Зборів, ініційованих громадянами, Ініціативною групою протягом не більше десяти днів, слід зібрати та подати до міської ради підписи мешканців під заявою, визначеною п.3.3 на підтримку проведення Зборів кількістю не менше:

- 10% мешканців вулиці для Зборів вулиці;

- 10% мешканців населеного пункту для Зборів населеного пункту;

- 500 підписів для Зборів об’єднаної територіальної громади.

3.6.У випадку ініціювання проведення Зборів міським головою, збирання підписів громадян на підтримку ініціативи не вимагається.

3.7.Днем реєстрації ініціативи проведення Зборів вважається день подачі до міської ради документів, визначених п.3.3. та п.3.5. цього Положення.

Заява повинна бути зареєстрована у книзі реєстрації  інструментів громадської участі.

Секретар міської ради зобов’язаний забезпечити надання посадовими особами органів місцевого самоврядування Ініціативній групі всієї достовірної інформації, необхідної для вирішення питань, що виносяться на розгляд Зборів, протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації ініціативи проведення Зборів.

3.8.У разі неможливості організувати проведення Зборів у визначений у заяві термін Ініціативній групі можуть запропонувати інший час чи місце проведення Зборів. Остаточне рішення у цьому випадку може бути ухвалене за згодою Ініціативної групи, про що оформляється відповідний протокол.

3.9. Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома членів Територіальної громади, які проживають у відповідному населеному пункті або на відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів та переліку питань, які передбачається винести на обговорення,  про що повідомляється в ЗМІ  і вивішуються відповідні оголошення на місці проведення Зборів та на сайті міської ради.

 У випадках особливої необхідності населенню повідомляється додатково про скликання зборів у день їх проведення.

3.10.Міська рада та її виконавчі органи сприяють органам самоорганізації населення в підготовці та проведенні зборів, надають їм необхідні приміщення. Відповідальними за організаційне, матеріальне та технічне забезпечення підготовки і проведення зборів є Секретар міської ради спільно з членами ініціативної групи або іншого суб’єкта ініціювання зборів.

 3.11.Посадові особи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності, сприяють проведенню Зборів та надають Ініціативній групі по проведенню Зборів, на її запит, необхідні для Зборів достовірні інформаційні матеріали протягом п’яти робочих днів від дня отримання запиту.

 3.12.Ініціативна група по проведенню Зборів у процесі їхньої підготовки подає до міської ради пропозиції щодо присутності на Зборах посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств чи організацій, депутатів міської ради, а також готує доповіді й співдоповіді, проводить громадські та інші експертизи місцевих актів (їхніх проектів) із залученням фахівців.

 

4.Порядок скликання конференції

 

4.1.Для проведення конференції відповідних територіальних утворень (вулиці,  мікрорайону, населених пунктів громади) Ініціативна група проводить  збори представників відповідних територіальних утворень по етапах за такими ознаками та представництвом:

4.1.1.Збори представників населеного пункту для обрання на конференцію населеного пункту:

в селах -  один представник  на 50 жителів,

- м.Копичинці – один представник  на 100 жителів.

4.1.3.Збори представників населених пунктів для обрання на конференцію територіальної громади:

- 2 представника від населеного пункту (крім м.Копиичнці),

- 8 представників  від м.Копичинці.

4.2.Загальні збори громадян та збори представників відповідних територіальних утворень (конференції) проводяться відповідно до вимог, визначених розділами 3 та 5 цього Положення.

 

5.Порядок проведення Зборів (конференції)

 

5.1.Перед проведенням Зборів (конференції) Ініціативна група складає список учасників, де зазначають їхні прізвища, імена та по батькові, рік народження, адресу проживання.

 5.2.Збори є правоздатними, якщо в їх роботі бере участь більше половини жителів, що мешкають на відповідній території і мають право брати участь у Зборах, а у разі проведення конференції – не менше двох третин обраних громадянами представників відповідних територіальних утворень.

5.3.Збори (конференція) приймають регламент своєї роботи, де обов’язково передбачаються доповіді Ініціативної групи та посадових осіб органу місцевого самоврядування, до компетенції якого входить розв’язання питань, що їх розглядають Збори (конференція).

Доповідачів визначають відповідно Ініціативна група та Міська рада. Не допускається розгляд та прийняття рішень на Зборах (конференції) питань, не внесених до порядку денного Ініціативною групою і про які не було повідомлено учасників Зборів (конференції) у порядку визначеному п. 3.9. цього Положення.

5.4.Для ведення Зборів (конференції) із числа учасників простою більшістю голосів обирають президію у складі голови, заступника голови і секретаря Зборів (конференції).

Якщо ініціатором зборів (конференції)  є ініціативна  група, то головою Зборів (конференції) не може бути представник органів місцевого самоврядування. Якщо ініціатором зборів виступає Міський голова, то збори веде Міський голова.

5.5.Голова Зборів (конференції) на основі регламенту Зборів (конференції):

- оголошує питання, які вносяться на розгляд Зборів (конференції);

- веде Збори (конференцію);

- надає слово для виступів та підбиває підсумки голосування;

- виконує інші функції та обов'язки.

 Якщо голова Зборів (конференції) зловживає своїм правом головуючого, то Збори (конференція) можуть висловити йому недовіру й обрати нового голову Зборів (конференції).

5.6.Заступник голови Зборів (конференції) надає необхідну допомогу голові та секретарю Зборів (конференції) у виконанні їхніх обов'язків.

5.7.Секретар Зборів (конференції) веде протокол Зборів (конференції), який підписують голова і секретар Зборів (конференції).

 5.8.Посадові особи органів місцевого самоврядування мають право виступати за власною ініціативою із співдоповідями з питань, що обговорюються на Зборах (конференції).

5.9.Результати проведення Зборів (конференції) оформляються протоколом Зборів (конференції), що має містити дані про ініціаторів, дату і місце проведення Зборів (конференції), їхній керівний і персональний склад, про присутність на Зборах (конференції) представників засобів масової інформації, органів місцевого самоврядування, про перебіг зборів, результати розгляду питань тощо. Список учасників Зборів (конференції), які фактично брали участь у їх проведенні, з їх підписами додається до протоколу Зборів (конференції).

 5.10.Протокол оформляється у трьох примірниках. Один примірник протоколу Зборів (конференції) разом зі списком учасників Зборів (конференції) передають міському голові, другий примірник - залишають Ініціатору, третій – розміщують в місцевих ЗМІ для інформування громади.

 5.11.Для забезпечення охорони  правопорядку  під час проведення  зборів      (конференції), організатори звертаються  до опорного пункту м.Копичинці або районного відділення поліції ГУНП України  в Тернопільській області  щодо делегування  працівників  із зазначенням  місця та дати  проведення  зборів (конференції).

6.Повноваження Зборів (конференцій)

 

6.1.Збори мають право:

 6.1.1.Обговорювати будь-які питання, віднесені Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, а також такі, що стосуються інтересів мешканців відповідної території;

 6.1.2.Вносити пропозиції до органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення;

6.1.3.Обговорювати проекти рішень міської ради та її органів;

6.1.4.Утворювати органи самоорганізації населення, згідно чинного законодавства України, обирати керівників цих органів, визначати умови оплати керівників та інших працівників органів самоорганізації населення, затверджувати граничні суми на їх утримання в рамках діючого законодавства та передбачених на ці цілі коштів у міському бюджеті;

 6.1.5.Затверджувати статути органів самоорганізації населення, вносити до них зміни та доповнення в порядку встановленому законодавством України;

 6.1.6.Вносити пропозиції міській раді щодо надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, самотнім громадянам похилого віку, багатодітним сім’ям та іншим категоріям малозабезпечених громадян;

6.1.7.Вносити пропозиції до питань порядку денного сесії міської ради та її виконавчого комітету;

 6.1.8.Заслуховувати інформацію депутатів відповідних округів, міського голови, секретаря виконавчого комітету, звіти керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності, в разі необхідності – порушувати перед міською радою питання про притягнення окремих посадових осіб до відповідальності в межах законодавства України;

 6.1.9.Інформувати населення про прийняті міською радою та її виконавчим комітетом рішення, хід їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої і виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси громадян;

 6.1.10.Обговорювати дії або бездіяльність посадових осіб, органів місцевого самоврядування, внаслідок яких чиниться шкода інтересам  територіальної громади, подавати міській  раді пропозиції про вжиття щодо таких осіб тих або інших заходів;

6.1.11.Обговорювати інші питання, що зачіпають інтереси населення відповідної території.

 

7. Рішення Зборів (конференції)

 

 7.1. З питань, що розглядають Збори приймають рішення. Рішення Зборів, прийняті в межах чинного законодавства, є обов’язковими для виконання  старостою відповідного населеного пункту громади, органами самоорганізації населення, що розташовані у відповідному населеному пункті громади або на відповідній території,  усіма громадянами, які проживають на відповідній території та органами місцевого самоврядування.

Рішення загальних зборів з питань, що мають важливе значення для Територіальної громади, але віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування Територіальної громади, мають рекомендаційний характер.

 7.2.Проекти рішень Зборів (конференції) Ініціативна група, інші суб'єкти ініціювання Зборів (конференції) можуть оприлюднювати в засобах масової інформації або іншим способом для ознайомлення громадськості.

 7.3.Рішення Зборів приймаються більшістю голосів членів Територіальної громади, які присутні на загальних зборах, відкритим  та таємним голосуванням, а у разі проведення конференції - не менше двома третинами голосів представників територіальних утворень.

7.4.Думка меншості учасників Зборів (конференції) обов'язково заноситься до протоколу Зборів (конференції).

 7.5.Рішення Зборів (конференції) підписується головою та секретарем Зборів (конференції) та оприлюднюється у засобах масової інформації, а також будь-якими іншими способами, що незаборонені чинним законодавством України.

 7.6.Рішення Зборів (конференції) може бути опротестоване або оскаржене громадянами, посадовими особами органів місцевого самоврядування у встановленому законом порядку.

 7.7.Контроль за урахуванням рішень Зборів (конференції) органами місцевого самоврядування покладається на міського  голову, виконавчий комітет, ініціативну групу, інших суб’єктів ініціювання Зборів (конференції).

 

8.Порядок реалізації рішень Зборів (конференції)

 

8.1.Прийняті рішення доводяться секретарем до відома виконавчих органів міської ради за належністю.

8.2.Рішення Зборів (конференції) враховуються посадовими особами виконавчих органів міської ради у своїй діяльності.

8.3.Якщо посадові особи виконавчих органів міської ради не вважають за можливе врахувати рішення Зборів (конференції), то повинні підготувати про це мотивовану заяву і передати її на розгляд міського голови, міської ради, а також Ініціативної групи. За результатами розгляду такої мотивованої заяви Міський голова протягом десяти робочих днів опротестовує рішення Зборів в установленому чинним законодавством України порядку, або забезпечує його виконання.

8.4.При розгляді питань щодо врахування рішень Зборів (конференції) посадові особи виконавчих органів міської ради запрошують на свої засідання (наради) членів Ініціативної групи по проведенню Зборів (конференції).

8.5.Про рішення Зборів (конференції) секретар Ради повідомляє міського голову, виконком та депутатів Ради.

 

9.Перехідні та прикінцеві положення

 

 9.1.Дане Положення набуває чинності після його офіційного оприлюднення в пресі.

9.2.Виконкому Ради до дати набуття чинності Положення завести Книгу реєстрації зборів громадян за місцем проживання у відповідності з цим Положенням.

 

 

Секретар

міської ради                                                                                           Я.О.Мацієвський

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь